Nyhetsbrev 22.11.2012

Returkraft og Viking med felles prosjekt

Energigjenvinningsselskapet Returkraft AS har inngått en intensjonsavtale med Viking Heat Engines.


Avtalen gjelder installasjon og videreutvikling av Craft Engine-maskiner i Returkrafts anlegg i Kristiansand og har en foreløpig kostnadsramme på mellom fire og seks millioner kroner.

 

Returkraft ser på CraftEngine som en interessant mulighet til å utnytte spillvarmen som utvikles ved anlegget. Returkraft leverer allerede betydelige mengder fjernvarme, men har fortsatt ikke-utnyttet overskuddsvarme som CraftEngine kan omdanne til elektrisitet.

 

Odd Terje Døvik og Tore Hansen-Tangen
«En slik utnyttelse har potensial til å kunne forbedre Returkrafts energiutnyttelsesgrad og legge grunnlaget for betydelig økonomisk og energimessig gevinst, om et vellykket felles prosjekt kan skaleres gjennom installering av flere CraftEngines i serie, eller fremtidig skalert størrelse», heter det i intensjonsavtalen. Planen er å installere to eller flere CraftEngines og så ut fra erfaringene lansere en kommersiell versjon av CraftEngine som er tilpasset Returkraft og andre tilsvarende selskaper med uutnyttet energigjenvinningspotensial.

 

Maskinene skal monteres hos Returkraft i løpet av 2013. Så snart de tekniske, økonomiske og fremdriftsmessige forutsetningene er avklart, skal intensjonsavtalen erstattes av en helhetlig prosjekt- og samarbeidsavtale som sikrer partenes tekniske, økonomiske og miljømessige interesser.

 

Inspirerende og spennende

 

– Sammen med et av de mest kompetente miljøer i landet har vi lagt grunnlaget for å omdanne Returkrafts restvarmepotensial til energi. Selv om bedriften er stor, tar den samfunnsansvar ved å løfte frem ny teknologi, utviklet av et lite selskap. Jeg tror de ser at CraftEngine i fremtiden vil kunne bli av stor verdi for dem, sier John G. Bernander, adm. direktør i Viking Heat Engines AS.

 

Bernander er stolt over at intensjonsavtalen har lokale aktører og gleder seg til å skreddersy kompetanse og tekniske løsninger som kan overføres til 20 tilsvarende avfallsforbrenningsanlegg i Norge og til utallige spillvarmeprodusenter verden over etter hvert.

 

Odd Terje Døvik og Tore Hansen-Tangen

– Potensialet er stort, i første omgang er det viktigste å teste flere CraftEngines i rekke, slik at vi kan få ut størst mulig effekt av de ulike operasjonene hos Returkraft. Anlegget skal bygges ut frem mot sommeren, for øvrig i samarbeid med Enova. Det statlige energirådgivningsselskapet har identifisert spillvarme som et stort energipotensial i Norge og uttrykker stor interesse for dette samarbeidsprosjektet, sier Bernander som håper Enova også vil støtte prosjektet økonomisk.

 

Selv er han imponert over profesjonaliteten og entusiasmen hos Returkraft, fra toppledelse til operatørnivå er de interessert i å utvikle et teknologisk maskineri  som er vesentlig mindre enn det de arbeider med til daglig.

   

Lokal innovasjon og mulig inntektskilde

 

– Våre forventninger til intensjonsavtalen med Viking er todelt. For det første er det spennende å bruke av vår overskuddsvarme for å hjelpe en lokal aktør videre med utviklingen av et utrolig spennende produkt som CraftEngina. Men jeg legger ikke skjul på at dersom dette samarbeidsprosjektet lykkes, vil det også kunne bli økonomisk interessant for oss, sier adm. direktør Odd Terje Døvik i Returkraft.

 

Han tror prosjektet kan få svært stor betydning for Viking og forretningsmessig interessant for Returkraft. Men han understreker at kjernevirksomheten for Returkraft er og blir forbrenning av avfall og at ordinær strøm- og fjernevarmeproduksjon fremdeles vil være et hovedfokus. 

 

Fra venstre til høyre: Tor Hodne, Jostein Mosby (Returkraft), Odd Terje Døvik (Returkraft), Tore Hansen-Tangen, Renato Sensi (AVL), John G. Bernander, Andreas Mueck (AVL)

– Et av problemene med fjernvarme er at etterspørselen sommerstid bare er tiendeparten av hva som brukes på en kald vinterdag. Det er deler av denne varmen CraftEngine kan omdanne til elektrisitet, et mer høyverdig energiprodukt enn varmtvann.

 

Døvik tror maskinene sviver i løpet av sommeren og har allerede planene klar for et eget showroom. Returkraft har årlig besøk av over 2.000 gjester, mange av dem skole-elever, og Døvik vil gjerne vise frem samarbeidsprosjektet med Viking Heat Engines og dokumentere at Returkraft er en mangfoldig og fremtidsrettet bedrift.

 

– Vi jobber med andre prosjekter også. Det er flere aktører som lurer på hvordan de og vi kan nyttiggjøre oss de store energimengdene som i dag går til spille. Men ingen av de andre har kommet så langt eller funnet på noe så lurt som oppfinner Harald Nes Rislå i Viking, sier Odd Terje Døvik.

 

 

Faktaramme - Returkraft AS

Returkraft er Agder-fylkenes felles energigjenvinningsanlegg på Langemyr i Kristiansand.

 

Det avanserte og topp moderne anlegget til 1.500 millioner kroner ble satt i drift i 2010. Forbrenningsovnen er en 18 meter lang, 9 meter bred og 30 meter høy stålkoloss som brenner avfallet ved 1.000 graders varme. Energien som årlig utvinnes av avfallet, i form av elektrisitet og fjernvarme, tilsvarer energibehovet til 20.000 eneboliger. Gjenvinningen av 120.000 tonn avfall sparer miljøet for et årlig utslipp på 96.000 tonn CO2.

 

Daværende miljøminister Erik Solheim skrev følgende ved åpningen: «Anlegget til Returkreft AS slår to fluer i en smekk. Avfallet blir brukt på en fornuftig måte som gir lavere utslipp, og innbyggerne får fjernvarme og strøm som i stor grad kan erstatte fossile brensler».

 

Returkraft eies av seks renovasjonsselskaper i regionen og sysselsetter 32 medarbeidere.

Returkraft er også skolestue. Selskapet har egen pedagog, auditorium, elevlaboratorium og undervisningsopplegg om miljø og energi for ulike alderstrinn.

[Tilbake]
 
 
Viking Development Group | Østre Strandgate 40, Pb. 22, NO-4661 Kristiansand, Norway | Tel: +47 38 10 41 00 Fax: +47 38 02 08 40 | firmapost@vdg.no